Opgaver udført af ConDiv

ConDiv's professionelle ballast understøttes af erfaringer fra udførte opgaver hos kunder. Her er et repræsentativt udvalg, opdelt i tre hovedgrupper og beskrevet på en anonymiseret form. 

1. Opgaver efter form

 • Facilitering af værksteder og seminarer
 • Rådgivning og projektassistance
 • Undervisning

2. Opgaver (de samme) efter branche og formål

 • Udvikling af virksomheders produkter og organisation
 • Udvikling af offentlig service
 • Forskning og uddannelse

3. Tidligere opgaver (baggrundserfaring)

 • Logistik, EDI, stregkoder
 • Edb, planlægning, virksomhedsstart, undervisning

1. Opgaver efter form

Fra ConDiv's virke haves erfaring fra blandt andet følgende opgaver. Her er de sorteret efter ydelsens professionelle form, hvilket svarer til specifikke værkstedsmetoder (se eventuelt under  "Produkter"):

Facilitering af værksteder og seminarer

KreaVærksted

Værksted med effektivt styret udnyttelse af kreativitetsteknikker. Proceskonsulent i en lang række opgaver ved udvikling af produkter, organisationer, visioner, strategier og forretningsplaner for industrivirksomheder og offentlige organisationer. 

Er gennemført på en halv, hel eller flere dage.

KreaVærksted kombineret med kursus

Dobbelt mål, dels at løse opgaver, dels at sætte deltagerne i stand til umiddelbart at bruge nogle simple kreativitetsteknikker. Typisk som hands-on action-learning for ledergrupper. Gennemført for en række virksomheder og organisationer. 
Er gennemført på mellem 2 timer og en dag og for mellem 5 og 70 deltager ad gangen.

ScenarieVærksted

Værksted med effektiv procesledelse baseret på styret udnyttelse af scenarier (ekspertfremstillede fremtidsbilleder) og kreativitetsteknikker. 
Proceskonsulent for udvikling af fx:
- handlingsplan og innovativ kultur i en fagforening
- IT-strategi i et amt
- vision i en boligforening i almensektoren
- udviklingsplaner for aktørerne i en regions transportsektor. ScenarieVærksteder indgår desuden som emne i undervisningsaktiviteterne. 
Er gennemført på en hel eller flere dage.

FremtidsVærksted

Seminar med effektivt styret udnyttelse af kreativitetsteknikker til successivt at afdække aktuelle problemer, drømmevisioner, konkrete mål og aktuelle handlinger. Fx proceskonsulent ved afdækning af et amts behov for erhvervsfremmeaktiviteter. Er gennemført på en hel eller flere dage.

Kick-Off seminar

Seminar med effektivt styret anvendelse af teknikker fra team building, proaktivt værdiseminar, KreaVærksted mm. For projekt- eller studiegrupper og -hold. Er gennemført på to eller flere dage.

Open Space

Erfaringsudveksling mellem mange erfarne undervisere i internationalt regi. Fælles fokusering på gode tiltag. Høj deltageraktivitet. Seminar over 2 dage.

CaféSeminar

Gruppearbejde i flere virksomheder og organisationer med høj deltageraktivitet og deling af viden på tværs af afdelinger. Workshops og seminarer.

EkspertForum

Værksted med effektivt styret udnyttelse af kreativitets- og analyseteknikker. Proceskonsulent ved indsamling af højt kvalificerede ideer fra en bredt sammensat gruppe af eksperter med henblik på produkt- og serviceudvikling for industrivirksomheder, kommuner og amter. Er gennemført på en hel eller to dage.

Evaluering

Seminar med flere afdelinger i servicevirksomhed med fortolkning af kundeevalueringer af virksomhedens produkter og ydelser, samt efterfølgende forslag til prioritering og handling.

Proaktivt værdiseminar

Seminar for en virksomhed, afdeling og projektgruppe med fokus på værdier og mål med henblik på at udløse proaktiv handling. Er gennemført på to dage.

Varm stol

Værksted med én enkelt leder i centrum for en intensiv sparring fra to til tre højt kvalificerede ledere på samme niveau, men fra andre virksomheder. Gennemført i mindre industrivirksomhed. Er gennemført på en halv dag.

EduTainement

Improvisationsteater baseret på spilleformer, som er kendte fra teatersport. Bruges fx til at vinkle et seminars emne på en underholdende og utraditionel måde. Udføres sammen med gruppen De ImproTændte.
Gennemført i større industrivirksomheder, ERFA-ledergrupper, for et amts ledere, en dot-com virksomhed, en nordisk forskningsgruppe og nogle universitetsinstitutter. 
Er oftest gennemført på en time.

Rådgivning og projektassistance

Ledergruppeudvikling

Assistance over en længere periode, dels med sparring for toplederen, dels med gennemførelse af en serie af værksteds- og undervisningsaktiviteter. Gennemført for konsulentvirksomhed og industrivirksomhed.

Strategisk udvikling

Assistance over en længere periode, dels med sparring for styregruppen og toplederen, dels med gennemførelse af en serie af værksteds- og mødeaktiviteter. Gennemført for en fagforening med henblik på udvikling af 4-årig handlingsplan og udbredelse af forståelse herfor blandt medlemmerne.

Koncept- og procesudvikling

Assistance til udvikling af en avanceret strategiudviklingsproces, herunder sparringspartner for virksomhedens chefkonsulenter. Gennemført for en stor IT-konsulentvirksomhed i for­bind­else med en stor kundeopgave.

Kvalitativ og kvantitativ dataanalyse

Assistance over en længere periode, dels med sparring for styregruppen og toplederen, dels med gennemførelse af en serie af værksteds- og mødeaktiviteter, og dels med etablering af et edb-system til analyse af kvantitative og kvalitative data. For forskningsgruppe inden for transportsektoren.

Meta-facilitering

Facilitering af andre facilitatorers planlægning og afvikling af større arrangementer.

International partnersøgning og projektetablering

Assistance over en længere periode med søgning af internationale samarbejdspartnere og med udarbejdelse af projektbeskrivelser og -ansøgninger til EU's Leonardo-program.

Sparringspartner, kreativitet og innovation

Assistance til udvikling af organisationens innovative potentiale bl.a inden for produktudvikling og udvikling af marketingkoncepter.

Undervisning

KreaLederKursus

To-dages uddannelse af projekt- og afdelingsledere i brug af fysiske rekvisitter fra KreaVærktøjet med henblik på at stimulere kreativitet i grupper. Gennemført for en lang række virksomheder og organisationer i Danmark, Sverige og USA.

Metodeundervisning

Hel- eller flerdags uddannelse i konsulentmetoder og deltagerinvolverende undervisningsformer. For konsulent- og uddannelsesvirksomheder.

Skræddersyede kurser

Undervisning i udvalgte kreativitetsteknikker, værkstedsformer, branchespecifikke metoder og deltagerinvolverende undervisningsformer. For konsulentvirksomheder og Grønne Guider.

Universitet, undervisning

Censor og fagansvarlig lærer på bachelor- og masteruddannelser.


2. Opgaver efter branche og formål

Fra ConDiv's virke haves erfaring fra blandt andet følgende opgaver (de samme opgaver som ovenfor). Her er de sorteret efter kundens branche og formålet med opgaven:

Udvikling af virksomheder og organisationer

Organisationsudvikling

Lederseminarer for servicevirksomheder og produktionsvirksomheder med henblik på at omsætte strategiske visioner og konkrete produktideer til virkelighed og at indarbejde kreativitet og forandringsberedthed i virksomheden.
Kreative værksteder og møder for afdelinger og projektgrupper i industrivirksomheder på operationelt og taktisk plan.

Produktudvikling

EkspertForum for produktionsvirksomhed med indbudte eksperter
Kreative værksteder og møder for afdelinger og projektgrupper i industrivirksomheder på operationelt og taktisk plan.

Markedsudvikling

Seminar med flere afdelinger i servicevirksomhed med fortolkning af kundeevalueringer af virksomhedens produkter og ydelser, samt efterfølgende forslag til prioritering og handling.

Strategier og visioner

 • Koncernstrategi: KreaVærksted for udformning af en koncerns strategiproces
 • Fremtidsvisioner for boligforening
 • Visionsweekend for IT-virksomhed med kombinationer af mange metoder, herunder med ImproTeater

Lederudvikling

 • 'Varm stol' for direktør i mellemstor industrivirksomhed
 • Ledergruppeudvikling for konsulentvirksomhed og industrivirksomhed med personprofiler, kreative værksteder, personlig coaching mm.
 • Skræddersyede kreativitetskurser

Kvalitet

Design af QA-procedurer, ISO-mapping, strategi, kompetencekrav.

Innovativ kultur

Kreativitetskurser, ImproTeater mm for en lang række virksomheder.

Metoder

Undervisning i konsulentmetode og deltagerinvolverende møde- og seminarformer for 

 • konsulenter i IT-konsulentvirksomhed
 • undervisere i kursusvirksomhed
 • eksperter fra ulande
Blandt andet uddannelse i brug af kreativitetsteknikker og -rekvisitter.

Underholdning med indhold

Improvisationsteater baseret på spilleformer som kendt fra teatersport. Bruges fx til at vinkle et seminars emne på en underholdende og utraditionel måde. Udføres sammen med gruppen De ImproTændte.
Gennemført i større industrivirksomheder, ERFA-ledergrupper, for et amts ledere, en dot-com virksomhed m.fl. 
Er oftest gennemført på en time, men også som en serie af korte indslag i et flerdages seminar.

Udvikling af offentlig service

Sektorudvikling

ScenarieVærksted for aktørerne i en regions transportsektor.

Erhvervsudvikling

FremtidsVærksted for erhvervsfremmeaktører i et amt.

Regionplanlægning

EkspertForum for et amt og indbudte eksperter.

Kommunal netservice

EkspertForum for offentlige og private eksperter

IT-strategi

ScenarieVærksted for et amt

Innovativ kultur

ImproTeater for et amts ledere.

Forskning og uddannelse

Transportforskning

Kick-Off seminar, ScenarieVærksted og edb-analyse af kvalitative interviewdata mm for forskningsprojekt på højere læreranstalt.

Institutseminar

Årligt weekend-seminar for alle medarbejdere på et institut. Fokus på et udvalgt strategiområde.

Studiestart

Kick-Off-dag for deltagere på masteruddannelser i ledelse, teknologi, miljø.

Efteruddannelse i EU

Søgning af internationale samarbejdspartnere og koordinering af projekter for efteruddannelse i EU.

Projektevaluering

Baseret på kvantitative spørgeskemaer og kvalitative interviews.

Erfaringsudveksling

Erfaringsudveksling mellem mange erfarne undervisere i internationalt regi. Gennemført som en kombination mellem Open Space og CaféSeminar. Høj deltageraktivitet. Seminar over 2 dage.

Underholdning med indhold

Improvisationsteater baseret på spilleformer som kendt fra teatersport. Bruges fx til at vinkle et seminars emne på en underholdende og utraditionel måde. Udføres sammen med gruppen De ImproTændte.
Gennemført for en nordisk forskningsgruppe, nogle universitetsinstitutter m.fl. 
Er oftest gennemført på en time, men også som en serie af korte indslag i et flerdages seminar.

 


3. Tidligere opgaver (baggrundserfaring)

ConDiv bygger også på erfaringer fra Søren Borchs erhvervsmæssige opgaver i tidligere sammenhænge:

Logistik, EDI, stregkoder

IT- & logistikstrategi

IT- og logistikstrategier for brødproducent og for stålgrossist.

Marketing/logistik

Analyse af krav og struktur i detailhandelen i Frankrig og Tyskland for fødevareorganisation.

EDI-strategi

Anvendelse af EDI i indkøbsafdelingen hos stor plastvareproducent.

Stregkodestrategi

Procesautomatisering og emballagemærkning for medicinalvirksomhed.

Edb, planlægning, virksomhedsstart, undervisning

Systemplanlægning

Udvikling og implementering af MRP-systemer mm på store og små datamater.

Rute- og bemandingsplan

Design og rådgivning om systemer til rute- og bemandingsplanlægning.

Byggeri i Algeriet

Design af servicefunktioner og indkøb af udstyr til teknisk skole.

Start af virksomhed

Forstudium, opstart og drift af datterselskab i elektromekanisk koncern.

Undervisning

Undervist på kandidat- og bachelorniveau på Handelshøjskolen og DTU. Undervist i logistik&IT, kunstig intelligens, beslutningsstøttesystemer, operationsanalyse og statistik.

Konferencer og kurser

Planlagt, markedsført og ledet interne og åbne konferencer og kurser.


Top